รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB1812003 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวอรอนงค์ วิริยานุรักษ์นคร
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  สังกัด : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : 9208
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ เนื่องจากสัญญาณ wifi อ่อนแรงมาก มาไม่ถึงห้องฝึกปฏิบัติการสอน ซึ่งจำเป็นต้องฝึกการใช้ห้องเรียนออนไลน์ให้แก่นักศึกษาครูช่างไฟฟ้า ขอความอนุเคราะห์แก้ไขให้ด่วนได้ไหมคะ นักศึกษาจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีประกอบการฝึกประสลบการณ์วิชาชีพค่ะ
 • ดำเนินการโดย