รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB1812006 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาววนิดา วงศ์บรรณาคม
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 74400010039561
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 17 ชั้น 5 ห้องพักอาจารย์
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : ใช้เครื่องอยู่เครื่องค้าง
 • ดำเนินการโดย