รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB1902001 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวรุจิรา คงนุ้ย
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : โทรศัพท์ voice
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 17 ชั้น 4
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : ใช้งานไม่ได้ / เคยแจ้งในระบบแล้ว ไม่มีเจ้าหน้าที่รับงานหรือดำเนินการ กรุณาตรวจสอบด้วยค่ะ
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ฐิตินันท์ ภู่พันธ์
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นางสาวรุจิรา คงนุ้ย
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  หน่วยงาน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  ศูนย์พื้นที่ : นนทบุรี