รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB1902003 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาววรรณิศา แก้วตาแสง
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : 10-232
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : 1. เชื่อมต่อสาย LAN เข้า Notebook ไม่ได้ 2. สัญญาณ WiFi อ่อน
 • ดำเนินการโดย