รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB1902004 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวปิยะมาศ นวลเคน
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 74400010005572วส
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 18 ชั้น 5 คณะวิศวฯ
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : อินเตอร์เน็ตไม่เชื่อมต่อ มีกากบาทสีแดง
 • ดำเนินการโดย