รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB1907001 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวรุจิรา คงนุ้ย
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 17 ชั้น 4 ห้อง 17046
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : โปรเจคเตอร์ ภาพสลัว ไม่คมชัด
 • ดำเนินการโดย