รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB1907009 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาววนิดา วงศ์บรรณาคม
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร17ชั้น5 ห้อง 17054
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : ไมโครโฟนในก้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ส่ง สัญญาณรบกวน
 • ดำเนินการโดย