รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB1909007 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : ส.อ.นนทชัย สิงห์ห่วง
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : -
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 20 ชั้น 1 ห้องสำนักงานคณะบริหารธุรกิจฯ
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : internet ภายในห้องสำนักงาน ใช้งานไม่ได้ มีอาการขาดการเชื่อมต่อบ่อยครั้ง
 • ดำเนินการโดย