รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2001012 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางเกสร พรหมหล้าวรรณ
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440-010-1261612 (กบน.)
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 6 ชั้น 3
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น :
 • ดำเนินการโดย