รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2001015 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาววนิดา วงศ์บรรณาคม
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 74400010015571
  สถานที่ตั้ง : อาคาร17ชั้น5 ห้อง 17054
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : 1. ไมโครโฟนมีเสียงรบกวนตลอดเวลา ดังบ้าง ไม่ดังบ้าง 2. กำจัดไวรัส ในเครื่องตัวแม่เครือข่าย
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : วรพันธ์ ยวงจันทร์
  ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ