รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2003007 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวมณฑิรา สาระพันธ์
  ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : หน่วยการเงิน
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : คอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ณชนก เรืองสอาด
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์