รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2003009 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : ส.อ.นนทชัย สิงห์ห่วง
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : เครื่องคอมพิวเตอร์
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 20 ชั้น 1 ห้องสำนักงานคณะบริหารธุรกิจฯ
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : ไม่สามารถต่อใช้งาน Internet ได้
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์