รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2003010 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางดวงใจ สุจิตธรรมกุล
  ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 5805-001-0207-55-6
  สถานที่ตั้ง : 6 ชั้น 2
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : เปิดไฟล์ข้อมูลแล้วเครื่องแจ้งล้มเหลวของข้อมูล จอกระพริบบ่อย ๆ
 • ดำเนินการโดย