รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2004002 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายประเสริฐศักดิ์ เอี่ยมใส
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7740001399581
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 4 ชั้น 1
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : โปรแกรมสำเร็จรูปทำงานไม่ได้
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ