รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2006011 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสุรีย์ เอี่ยมแจ๋
  ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
  สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานวิทยบริการ งานห้องสมุด
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 19 ชั้น 1
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : เครื่องให้บริการยืมคืนเปิดไม่ติด
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 24 มิถุนายน 2563 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นางสุรีย์ เอี่ยมแจ๋
  ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
  หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / กลุ่มงานวิทยบริการ
  ศูนย์พื้นที่ : นนทบุรี