รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2009011 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายอนุรักษ์ เมฆพะโยม
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร10/ชั้น2 เขตใต้ (อาคารอิเล็กฯ)
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : สัญญาณ WiFi Lelawadee น้อย
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 15 ตุลาคม 2563 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นายอนุรักษ์ เมฆพะโยม
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  หน่วยงาน : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม / สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  ศูนย์พื้นที่ : นนทบุรี