รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2010006 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายธรรมรัตน์ เชี่ยวชาญ
  ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : ห้องหน่วยบัญชี กบน.
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : ช่วยตรวจสอบ เครื่องปริ้นและเครื่องถ่ายเอกสาร เนื่องจาก เครื่องปริ้น ปริ้นไม่ได้ และเครื่องถ่าย ปริ้นออกมาแล้วไม่ชัด
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ฐิตินันท์ ภู่พันธ์
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 15 ตุลาคม 2563 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นายธรรมรัตน์ เชี่ยวชาญ
  ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
  หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี / กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
  ศูนย์พื้นที่ : นนทบุรี