รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2010010 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวอาภาวรรณ มีโภคกิจ
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : VOIP สวส.-3506-210-044-2552
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 9 ชั้น 2 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาไฟฟ้า
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : ปลายสายไม่ได้ยินเสียง
 • ดำเนินการโดย