รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2011001 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวมรรยาท ลิ้มโอฬารสุขสกุล
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : ห้องปฏิบัติการใหม่ สาขาการบัญชี
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 20 ชั้น 9 ห้อง 4 เลขห้อง 20904
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : ให้ลงโปรแกรมสำหรับการใช้งานพื้นฐาน และ ห้องล็อคระบบการบันทึกข้อมูล
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ณชนก เรืองสอาด
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นางสาวณชนก เรืองสอาด
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ศูนย์พื้นที่ : นนทบุรี