รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2012002 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายขจรศักดิ์ เจ้ากรมทอง
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440-001-0003-63-2 วส. 1 เครื่อง และ 7440-0001-0097-54-6 สวส. 1 เครื่อง
  สถานที่ตั้ง : อาคาร21ชั้น10 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : 7440-001-0003-63-2 วส. 1 เครื่อง ลงวินโดว์ พร้อมโปรแกรม 7440-0001-0097-54-6 สวส. 1 เครื่อง เปิดไม่ติดไม่มีไฟเข้า
 • ดำเนินการโดย