รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2012004 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวทักษิณา เครือหงส์
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  สังกัด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : -
  สถานที่ตั้ง : ห้องพักอาจารย์ สาขาคณิตศาสตร์ อาคาร 17 ชั้น 4
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : ซื้อคอมมาใหม่ อยากให้ลง โปรแกรมพื้นฐานให้ และติดตั้ง ไดเวอร์ เครื่องปริ้น คะ
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ฐิตินันท์ ภู่พันธ์
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 22 ธันวาคม 2563 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นางสาวทักษิณา เครือหงส์
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  หน่วยงาน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  ศูนย์พื้นที่ : นนทบุรี