รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2101002 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.ธวัชชัย สิงห์สุภา
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440-001-0003-60-1 ศศ. ,7440-001-0002-60-1 ศศ. ,7440-001-0006-60-1 ศศ. ,7440-001-0004-60-1 ศศ. ,
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 17 ชั้น10 (คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี)
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : เป็นโน๊ตบุ๊คสำหรับบริการให้นักศึกษายืมใช้สืบค้นข้อมูล เป็นส่วนกลางของคณะ อาการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทำให้เครื่องช้า ไม่ตอบสนอง ต้องการให้เจ้าหน้าที่ลงเครื่องให้ใหม่
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ณชนก เรืองสอาด
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 15 มีนาคม 2564 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นางสาวณชนก เรืองสอาด
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ศูนย์พื้นที่ : นนทบุรี