รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2101003 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวทักษิณา เครือหงส์
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  สังกัด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : notebook ส่วนตัว
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 17 ชั้น 4
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : ลงโปรแกรม ดูแลอุปกรณ์ และให้คำปรึกษาในการใช้งาน คุยไว้กับอาร์มล่วงหน้าแล้ว ก่อนลงบันทึกนี้ ...ขอบคุณ สวส. ทุกคนที่ช่วยพี่มาตลอดนะคะ
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ณชนก เรืองสอาด
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นางสาวณชนก เรืองสอาด
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ศูนย์พื้นที่ : นนทบุรี