รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2102003 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.ธวัชชัย สิงห์สุภา
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 17 ชั้น10 ห้องสำนักงานและห้องพักครู คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : ระบบอินเทอร์เน็ต (LAN) สำนักงานคณะและห้องพักครู ไม่สามารถใช้งานได้
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 11 มีนาคม 2564 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  ว่าที่ ร.ต.ธวัชชัย สิงห์สุภา
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  หน่วยงาน : ศิลปศาสตร์ / สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  ศูนย์พื้นที่ : นนทบุรี