รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2102004 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวกัญญลักษณ์ ทรัพย์กระจ่าง
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 999919-001-001.4.24/612(สวส)
  สถานที่ตั้ง : อาคาร17 ชั้น4 ห้อง 17048
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : ตืดตั้งโปรแกรม spss, pdf
 • ดำเนินการโดย