รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2102007 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวสุธิดา พิทักษ์วินัย
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : ห้อง NB16601 อาคารวิศวกรรมเครื่องกล ชั้น 6
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : สัญญาณอินเตอร์เนต (Wifi) ไม่ทั่วถึง รบกวนช่วยเพิ่มช่องทางการใช้อินเตอร์เนตด้วย เนื่องจากมีปัญหาในการสอนออนไลน์ ซึ่งห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 6 ไม่ได้ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายการใช้อินเตอร์เน็ตไว้ จึงได้ซื้อ ตัวรับสัญญาณไว้ wifi มาติดตั้ง แต่ไม่สามารถรับสัญญาณอินเตอร์เนตได้ทั่วห้อง
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นางสาวสุธิดา พิทักษ์วินัย
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  หน่วยงาน : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม / สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  ศูนย์พื้นที่ : นนทบุรี