รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2106008 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.ธวัชชัย สิงห์สุภา
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 17 ชั้น10 ห้อง Smart Language Lounge (17105) คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : เราเตอร์(Router Wifi) ภายในห้องไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตได้
 • ดำเนินการโดย