รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2107003 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางบำรุง โกศล
  ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง :
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น :
 • ดำเนินการโดย