รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2108003 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวกิ่งดาว เทียมเมือง
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 74400010001582
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 6 ชั้น 3
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : คอมพิวเตอร์ไม่สามารถรับสัญญานเน็ตจากสายแลนได้ ได้ดำเนินการRestart แล้ว ด้านหลังสายไม่มีไฟกระพริบ และ Voice ไม่สามาถใช้ได้ เบื้องต้นคุณพงศ์ได้มาดูเมื่อวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม บอกว่า เสีย งานอาคารเลยขออนุญาตแจ้งซ่อมมาทาง สวส.
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ฐิตินันท์ ภู่พันธ์
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นางสาวกิ่งดาว เทียมเมือง
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี / กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
  ศูนย์พื้นที่ : นนทบุรี