รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2108004 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายพนา เจนจบ
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 10 ชั้น 2 ห้องสำนักงานคณบดี เครื่องคอมพิวเตอร์ นางนิษฐาภรณ์ ชาญสมร
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่โหลดไปยังหน้าระบบปฏิบัติการวินโดว์ ไม่สามารถใช้งานระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ณชนก เรืองสอาด
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นางสาวณชนก เรืองสอาด
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ศูนย์พื้นที่ : นนทบุรี