รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2110004 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวสุจิตรา ฉายอรุณ
  ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 5805-011-0196-55-2 สวส.
  สถานที่ตั้ง : ห้องหน่วยพัสดุ
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : เครื่อง voip เสียงเรียกเข้าไม่ดัง แต่โทรออกได้ปกติ
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ฐิตินันท์ ภู่พันธ์
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นางสาวสุจิตรา ฉายอรุณ
  ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
  หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี / กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
  ศูนย์พื้นที่ : นนทบุรี