รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2110010 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวณัฏฐริกา ทองสัมฤทธิ์
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : ไม่มี
  สถานที่ตั้ง : งานกองทุนกยศ. อาคาร 6 ชั้น 3
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : ต้องการลงWindows .ใหม่และย้ายงานลงเครื่อง
 • ดำเนินการโดย