รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2112007 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวกิ่งดาว เทียมเมือง
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7400-001-0001-58-2 กบน
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 6 ชั้น 3
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : ให้อัพเดทโปรแกรม
 • ดำเนินการโดย