รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2202003 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายภาคภูมิ คันธวิวรณ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : 10222
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : ไม่สามารถใช้เน็ต
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นายภาคภูมิ คันธวิวรณ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  หน่วยงาน : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  ศูนย์พื้นที่ : นนทบุรี