รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2202006 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวสุนิสา อบเทศ
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440-001-0273/623
  สถานที่ตั้ง : อาคาาร 20 ชั้น 1
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : ติดตั้ง windows ใหม่
 • ดำเนินการโดย