รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2205002 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางรุ้งอารีย์ จารุเดชา
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440001006855-1 กบน,74400010019572,18/20052
  สถานที่ตั้ง : 6 ชั้น 3
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : 1.หมายเลข 7440001006855-1 กบน เครื่องมีไวรัสและเปิดไลน์ PC ไม่ได้ 2. หมายเลข 74400010019572 เครื่องปริ้นไม่ได้และย้ายข้อมูล 3. หมายเลข 18/20052 ย้ายโต๊ะทำงานคะพร้อมทั้งย้ายข้อมูล ขอบคุณคะ
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ณชนก เรืองสอาด
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 09 มิถุนายน 2565 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นางสาวณชนก เรืองสอาด
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ศูนย์พื้นที่ : นนทบุรี