รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2206002 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวกันยาวีร์ เมฆีวราพันธุ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 6730-002-0001-56-2 บท (ว)
  สถานที่ตั้ง : อาคาร20 ชั้น 4
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : เครื่องคอมฯ เข้าเน็ตของมหาลัยฯไม่ได้ ขอนัด วันอังคารที่ 21 มิ.ย .2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป หรือโทร เพื่อนัดเวบาให้ก็ได้ค่ะ
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นางสาวกันยาวีร์ เมฆีวราพันธุ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  หน่วยงาน : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาวิชาการจัดการ
  ศูนย์พื้นที่ : นนทบุรี