รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2207004 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาววันงาม มีบุญสล้าง
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 74400130001622บท
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 20 ห้อง 20041
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : printer ใช้งานไม่ได้ print งานไม่ออก
 • ดำเนินการโดย