รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2207005 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวรวีวรรณ อินทรสวาท
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440-001-0019-57-2 บท
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 6 ชัั้น 3
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : ลงโปรแกรม Adobe Photoshop
 • ดำเนินการโดย