รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2208011 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายพงศ์กรณ์ ปุบผาโสมตระกูล
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440-012-00XX-64-1 วท
  สถานที่ตั้ง : อาคาร17 ห้อง17071
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : เปิดไม่ติด หรือเปิดเวลาใช้งานแล้วค้าง รบกวนติดตั้ง windows ใหม่ ทั้ง 30 เครื่องครับ
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นายพงศ์กรณ์ ปุบผาโสมตระกูล
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  หน่วยงาน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  ศูนย์พื้นที่ : นนทบุรี

  END --> CONFIRM JOB
  ประเมินความพึงพอใจเรียบร้อยแล้ว