รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2210010 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางนิษฐาภรณ์ ชาญสมร
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อ 10 ชั้น1
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : Wifi หลุดบ่อย ใช้งานไม่ได้
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นางนิษฐาภรณ์ ชาญสมร
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  หน่วยงาน : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม / สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  ศูนย์พื้นที่ : นนทบุรี

  END --> CONFIRM JOB
  ประเมินความพึงพอใจเรียบร้อยแล้ว