รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2301005 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวชนันธร สมจิตต์
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440-001-475/622 (วท.)
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 17 ชั้น 6
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : ติดตั้ง Microsoft Office 2016
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ฐิตินันท์ ภู่พันธ์
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นางสาวชนันธร สมจิตต์
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  หน่วยงาน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ศูนย์พื้นที่ : นนทบุรี