รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2302001 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางรุ้งอารีย์ จารุเดชา
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 6 ชั้น 4 ห้องพี่พิเชษฐเอกสารการพิมพ์
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : ลงโปรแกรมใหม่ทั้งหมด เนื่องจากเครื่องช้า
 • ดำเนินการโดย