รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2305007 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายไพฑูรย์ จันทร์เรือง
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศูนย์นนทบุรี
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 20 ชั้น 5,6 และ 7
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : Activate โปรแกรม MS Windows, MS Office และ Adobe ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ NB20052 จำนวน 21 เครื่อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ NB20053 จำนวน 10 เครื่อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ NB20054 จำนวน 21 เครื่อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ NB20055 จำนวน 41 เครื่อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ NB20063 จำนวน 21 เครื่อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ NB20066 จำนวน 21 เครื่อง ห้องพักครู NB20061 จำนวน 2 เครื่อง ห้องพักครู NB20071 จำนวน 4 เครื่อง ห้องบรรยาย NB20064 จำนวน 1 เครื่อง ห้องบรรยาย NB20065 จำนวน 1 เครื่อง ห้องบรรยาย NB20073 จำนวน 1 เครื่อง ห้องบรรยาย NB20074 จำนวน 1 เครื่อง ห้องบรรยาย NB20075 จำนวน 1 เครื่อง ห้องบรรยาย NB20076 จำนวน 1 เครื่อง
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ณชนก เรืองสอาด
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นางสาวณชนก เรืองสอาด
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ศูนย์พื้นที่ : นนทบุรี

  END --> CONFIRM JOB
  ประเมินความพึงพอใจเรียบร้อยแล้ว