รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2305008 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายไพฑูรย์ จันทร์เรือง
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศูนย์นนทบุรี
  สถานที่ตั้ง : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ NB20055
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : เครื่องเปิดไม่ติดจำนวน 9 เครื่อง ได้แก่ เครื่องหมายเลขครุภัณฑ์ 7440-001-0105/491 7440-001-0106/491 7440-001-0107/491 7440-001-0108/491 7440-001-0109/491 7440-001-0110/491 7440-001-0114/491 7440-001-0118/491 7440-001-0119/491
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ณชนก เรืองสอาด
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นางสาวณชนก เรืองสอาด
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ศูนย์พื้นที่ : นนทบุรี

  END --> CONFIRM JOB
  ประเมินความพึงพอใจเรียบร้อยแล้ว