รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2306001 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายวรนันธ์ เหล็กเพชร
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมวัสดุเพื่ออุตสาหกรรมและการประยุกต์ 17023 และ 17024
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 17 ชั้น 2 ห้อง 17023 และ 17024
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : สัญญาณอินเตอร์เน็ท ไม่สามารถเชื่อมต่อ หรือใช้งานได้ ทำให้ไม่สามารถสอน หรือ เปิดเพื่อค้นหาข้อมูลได้
 • ดำเนินการโดย