รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2306007 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : -
  สถานที่ตั้ง : สนงวส. อาคาร 5 ชั้น 3
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : โปรแกรม adobe ไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นว่าใกล้หมดอายุ
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ฐิตินันท์ ภู่พันธ์
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  หน่วยงาน : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ / สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ศูนย์พื้นที่ : นนทบุรี

  END --> CONFIRM JOB
  ประเมินความพึงพอใจเรียบร้อยแล้ว