รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2307003 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.ธวัชชัย สิงห์สุภา
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ (Laptop) ส่วนตัว ยี่ห้อ ASUS
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 17 ชั้น10 (คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี)
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : ต้องการลงระบบปฏิบัติการ WINDOW 10 และโปรแกรมปฏิบัติการพื้นฐาน (Microsoft Word/Exel/PowerPoint ,Adobe) เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและปฏิบัติงานธุรการต่าง ๆ ภายในคณะ
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน