รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2308002 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : ส.อ.นนทชัย สิงห์ห่วง
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 20 ชั้น 5 ห้องปฏิบัติการคอมฯ
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : นักศึกษาเข้าใช้งาน Internet ไม่ได้ ทั้งห้อง
 • ดำเนินการโดย