รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2308003 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวจุฑา ยอดศิลป
  ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : --
  สถานที่ตั้ง : อาคาร6 หน่วยการเงิน ห้อง6101 เขตใต้
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : ติดตั้ง GFMIS แบบ version ใหม่
 • ดำเนินการโดย

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ